Instrument KGW

Instrument Kwaliteitsborging Garantiewaarborg

Het Instrument KGW voor kwaliteitsborging  is een volledig op de bouwwetgeving uitgeschreven instructie voor de kwaliteitsborger met de daarbij omschreven eisen, verplichtingen en verantwoordelijkheden om te komen tot een gerechtvaardigd oordeel over het gebruiksgerede bouwwerk.

Het Instrument Kwaliteitsborging Garantiewaarborg (KGW) is gebaseerd op het doorlopen van de volgende stappen:

1

Context & doelen

Inventariseren van maatregelen om de risico’s van een bouwwerk te beheersen

2

Risico's identificeren

Risico’s identificeren door deskresearch, interview en expertsessies

3

Risico's classificeren

Classificeren in grote of kleine risico’s, in kans, gevolg en risicoprofielen

4

Risicobeheersmaatregelen

Analyseren en de beheersmaatregelen afstemmen op de geclassificeerde risico’s

5

Borgingsplan

Opstellen en vaststellen borgingsplan, incl. risicoanalyse

6

Risico's evalueren

Oog hebben voor beheersmaatregelen die niet direct effect hebben

7

Risico's rapporteren

Digitale vastlegging van de effectiviteit van de beheersmaatregelen

8

Verslaglegging

Samenstellen consumentendossier en dossier bevoegd gezag

9

Verklaring

Afgifte verklaring gerechtvaardigd vertrouwen door de kwaliteitsborger

1

Context & doelen

Inventariseren van maatregelen om de risico’s van een bouwwerk te beheersen

4

Risicobeheersmaatregelen

Analyseren en de beheersmaatregelen afstemmen op de geclassificeerde risico’s

7

Risico's rapporteren

Digitale vastlegging van de effectiviteit van de beheersmaatregelen

2

Risico's identificeren

Risico’s identificeren door deskresearch, interview en expertsessies

5

Borgingsplan

Opstellen en vaststellen borgingsplan, incl. risicoanalyse

8

Verslaglegging

Samenstellen consumentendossier en dossier bevoegd gezag

3

Risico's classificeren

Classificeren in grote of kleine risico’s, in kans, gevolg en risicoprofielen

6

Risico's evalueren

Oog hebben voor beheersmaatregelen die niet direct effect hebben

9

Verklaring

Afgifte verklaring gerechtvaardigd vertrouwen door de kwaliteitsborger

Deze werkwijze is in het Instrument KGW uitvoerig en diepgaand beschreven. Het is dus een beoordelingsmethodiek c.q. een beschrijving van de wijze waarop de kwaliteitsborging en de bijbehorende controles (o.a. diepgang, frequentie, e.d.) door de kwaliteitsborger moeten worden uitgevoerd.

Toelatingsorganisatie

De toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) is als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) belast met de uitvoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Daartoe is een ‘toetsings- en toelatingskader’ ontwikkeld waarin alle eisen uit de wet, de algemene maatregelen van bestuur en de ministeriële regeling zijn uitgewerkt in een checklist met criteria en onderzoeksvragen. Aan de hand van dit kader zijn diverse instrumenten (waaronder KGW) ter voorbereiding op de invoering van de Wkb informeel getoetst om te voorzien in de mogelijkheid tot toepassing in proefprojecten. Na inwerkingtreding van de Wkb berust bij de TLoKB de taak tot toelating van het instrumenten tot het Stelsel van Kwaliteitsborging en toezicht op de werkwijze van de instrumentaanbieder.

Door de Toelatingsorganisatie wordt een register bijgehouden van toegelaten instrumenten en kwaliteitsborgers aan wie het is toegestaan om deze toegelaten instrumenten bij de uitvoering van de werkzaamheden te hanteren.

Waarom KGW?

Samenwerking met De Garantiewaarborg en de toepassing van het Instrument Kwaliteitsborging Garantiewaarborg (KGW) biedt èn de kwaliteitsborger èn de ‘bouwer’ voordelen in de samenwerking om het gehele proces van kwaliteitsborging van start tot finish op een uiterst effectieve wijze te doorlopen.

 • Kwaliteitsborgers werken veelal regionaal en spreken dus dezelfde (bouw)taal.
 • Iedere erkende kwaliteitsborger acteert onafhankelijk met exclusieve toepassing van het Instrument KGW.
 • Eigen inbreng van ‘bouwers’ in keuringsmomenten (onder verantwoordelijkheid van de kwaliteitsborger) is mogelijk en leidt tot kostenbesparing.
 • Een eigen kwaliteitszorgsysteem van een ‘bouwer’ kan – na goedkeuring – in de werkzaamheden van de kwaliteitsborger worden geïntegreerd, waarmee ‘dubbel werk’ wordt voorkomen.
 • Een digitale ‘tool’ voor ‘toetsing en toezicht’ is vanuit de instrumentaanbieder voor iedere erkende de kwaliteitsborger -zonder verdere kosten -als service beschikbaar.
 • Vooraf bepaalde keuringsmomenten en de resultaten van beheersmaatregelen worden chronologisch -conform de planning- als geheugensteuntje gemeld.
 • Architect, (hoofd)constructeur en overige adviseurs hebben eigen inbreng bij het ‘voeden’ van de database en hebben toegang tot de resultaten van ‘toetsing en toezicht’.
 • Andere bouwpartners (onderaannemers) hebben de mogelijkheid om ‘mee te liften’ en een integraal onderdeel te worden van de kwaliteitsborging waarmee ‘dubbel werk’ vermeden wordt.
 • Aan het ‘bevoegd gezag’ kan digitale toegang tot de voortgang van de kwaliteitsborging worden verleend met als voordeel up-to-date informatieoverdracht.
 • Vertrouwen in eigen verantwoordelijkheid is het uitgangspunt in de wetenschap dat kwaliteit niet vanzelf komt, daar moet inspanning voor geleverd worden.
 • Ondersteuning en ontzorgen van ‘borger en ‘bouwer’ bij deze inspanning is voor de ‘techneuten’ achter KGW een vanzelfsprekendheid die ze het liefst uitoefenen in de drie noordelijke provincies, midden- Nederland en de Achterhoek.
Contact opnemen