Proefprojecten

Projecten om het systeem in de praktijk te testen

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft gevolgen voor alle bij de bouw betrokken partijen. Vooruitlopend op de daadwerkelijke invoering van de Wkb (thans voorzien voor 1 januari 2023) heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) tezamen met de gemeenten het -middels een bestuursakkoord- mogelijk gemaakt om bouwprojecten te laten uitvoeren als ware de Wkb al van kracht.

Deze proefprojecten hebben als doel om bij de bouw betrokken partijen ervaring op te laten doen met de nieuwe werkwijze en knelpunten te signaleren en deze te melden aan de begeleidingscommissie proefprojecten van het Ministerie van BZK.

In de nieuwe werkwijze is een taak weggelegd voor kwaliteitsborger die hun werkzaamheden moeten uitvoeren conform ‘Instrumenten voor kwaliteitsborging’. Het Instrument Kwaliteitsborging Garantiewaarborg (KGW) beschikt over deze toepassingsmogelijkheid waarmee voor ‘bouwers’ en kwaliteitsborgers de deur is geopend om vooruitlopend op de invoering van de Wkb met elkaar ervaring op te doen.

Hoe kan een proefproject worden gestart?

Iedere ‘bouwer’ met interesse in de Wkb kan het initiatief nemen om een proefproject te starten. Voorwaarde is wel dat de gemeente hieraan wil meewerken. Vroegtijdig overleg is dan ook onontbeerlijk. De mogelijkheid om een vergunning traject te starten als ware de Wkb van kracht noodzaakt tot het maken van een aantal afspraken die in een projectplan worden vastgelegd. In voornoemde situatie is sprake van een integraal proefproject.

Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om ná het verlenen van een WABO- vergunning een proefproject tussen de ‘bouwer’ en een kwaliteitsborger onder toepassing van het Instrument KGW uit te voeren. In deze opzet is louter ervaring het doel en in de praktijk heeft zich de meerwaarde van het Instrument KGW en de samenwerking tussen ‘bouwer’, kwaliteitsborger en instrumentaanbieder al bewezen.

Goedkeuring gemeente

Projectplan

Start proefproject

WABO-vergunning

Instrument KGW

Start proefproject

Hoe kan een proefproject worden gestart?

Iedere ‘bouwer’ met interesse in de Wkb kan het initiatief nemen om een proefproject te starten. Voorwaarde is wel dat de gemeente hieraan wil meewerken. Vroegtijdig overleg is dan ook onontbeerlijk. De mogelijkheid om een vergunning traject te starten als ware de Wkb van kracht noodzaakt tot het maken van een aantal afspraken die in een projectplan worden vastgelegd. In voornoemde situatie is sprake van een integraal proefproject.

Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om ná het verlenen van een WABO- vergunning een proefproject tussen de ‘bouwer’ en een kwaliteitsborger onder toepassing van het Instrument KGW uit te voeren. In deze opzet is louter ervaring het doel en in de praktijk heeft zich de meerwaarde van het Instrument KGW en de samenwerking tussen ‘bouwer’, kwaliteitsborger en instrumentaanbieder al bewezen.

Goedkeuring gemeente

Projectplan

Start proefproject

Of

Vergunning

Instrument KGW

Start proefproject

Het projectplan

De allereerste actie dient te komen van de ondernemer. Daartoe moet informatie over het project, het aantal woning(en), een korte beschrijving van het bouwsysteem en de gemeente waarin het project zal worden gerealiseerd worden verstrekt.

Na acceptatie van het project draagt De Garantiewaarborg zorg voor het doorsturen naar een erkende kwaliteitsborger van haar keuze, zo veel mogelijk regionaal georiënteerd. Deze zal met de ondernemer contact opnemen om nadere afspraken te maken over de werkwijze, kosten en de invulling van zijn taak.

Door De Garantiewaarborg kan het proefproject (extern) begeleid worden waarbij eenmalige kosten aan de ondernemer in rekening worden gebracht.

1
Algemene informatie over het project
2
Het aantal en soort woningen
3
Beschrijving bouwsysteem en gemeente