Kwaliteitsborging en Kwaliteitsborger

Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborger

Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging in de bouw komt dus overeen met het toetsen van een bouwplan/ bouwwerk aan de vooraf opgestelde (wettelijke) eisen en de controle van de acties tijdens de uitvoering leidende tot een gerechtvaardigd vertrouwen dat aan de vooraf gestelde eisen wordt voldaan.

Deze activiteiten berusten bij een kwaliteitsborger die daartoe dient te beschikken over een instrument voor kwaliteitsborging, de beoordelingsmethodiek.

Met instrument KGW

Bij de uitwerking van de kwaliteitsborging conform de werkwijze van het Instrument KGW is het vereist dat toepassing wordt gegeven aan een volledige digitale verwerking van gegevens door de kwaliteitsborger waarin ook de ‘bouwer’ zijn steentje kan bijdragen. Vastlegging van gegevens, keuringen en de implementatie van een eigen kwaliteitszorgsysteem kan bijdrage aan het verhogen van effectiviteit en het verminderen van kosten die verband houden met de kwaliteitsborging.

Het Instrument KGW beschikt over een digitale uitwerking geschikt voor EdControl en kent ook andere oplossingen. Beschikt de kwaliteitsborger al over een andere wijze van digitale gegevens verwerking en is implementatie van specifieke KGW- uitgangspunten mogelijk is het toegestaan een eigen ‘tool’  te hanteren.

Het Instrument Kwaliteitsborging Garantiewaarborg (KGW) wordt aangeboden aan (aspirant) kwaliteitsborger in de wisselwerking van exclusiviteit, m.a.w. we werken exclusief voor en met elkaar om te komen de beste kwaliteitsborging en doen dat met een gezamenlijk belang, return on investment, b.v. in opleiding, bij- en herscholing.

Voor de éénmalige toelatingsprocedure worden kosten in rekening gebracht die zich in mindere mate bij een twee-jarige herbeoordeling zullen herhalen. Daarnaast wordt jaarlijks een bijdrage in rekening gebracht aan iedere erkende kwaliteitsborger.

Licentiekosten bestaan uit een promillage van de individuele bouwkosten van een woning/bouwwerk met staffelkorting in projecten.

Jaarlijkse kosten worden bij aanvang, toelating bij aanvraag en licentievergoeding per project/ bouwwerk(en) per maand achteraf in rekening gebracht. Facturen worden met 21% omzetbelasting verhoogd.

Kwaliteitsborger

De WKB omschrijft een kwaliteitsborger als een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. In dat laatste geval is het een organisatie met voldoende medewerkers die kennis en ervaring hebben op alle in de wet gestelde opleidingseisen.

Nu de WKB ook aan private personen de mogelijkheid bied om kwaliteitsborger te zijn/worden is in het Instrument KGW deze optie beschreven op een wijze dat een privaat persoon (ZZP- er) zeer wel een erkenning kan behalen en behouden indien voor de scopes waarvoor qua opleiding geen toestemming kan worden verleend specifieke kennis kan worden toegevoegd, m.a.w. deelopdracht wordt verleend op een zodanige wijze dat de kwaliteitsborging onder zijn verantwoordelijkheid het toch gehele spectrum omvat.

Opleidingseisen kwaliteitsborger

In het Instrument Kwaliteitsborging Garantiewaarborg (KGW) zijn voor – aan een kwaliteitsborger te stellen eisen qua opleiding, kennisniveau en ervaring – de wettelijke vereisten gevolgd, zijnde:

  • Het opstellen van risicobeoordelingen op het terrein van de voorschriften, bedoeld in hoofdstuk 2 tot en met 6
  • De algemene coördinatie bij de kwaliteitsborging
  • Constructieve veiligheid
  • Brandveiligheid
  • Bouwfysica
  • Installaties
  • Controle op de bouw

Veelal zal het voorgaande nopen tot een opleiding op HBO niveau met minimaal drie (3) jaar relevante werkervaring. Bij aantoonbare gelijkwaardigheid bestaat er de mogelijkheid dat individueel kan worden afgeweken c.q. er nadere eisen kunnen worden gesteld teneinde erkenning toe te staan.

In alle gevallen is het voor een erkende kwaliteitsborger verplicht om kennis en ervaring up-to-date te houden en daarbij -minimaal om de twee jaar- een herhalings-/ bijscholingscursus te volgen die collectief aangeboden kunnen worden.

Aanvraag tot erkende KGW-kwaliteitsborger

Voor een ieder die voldoet aan de wettelijk voorgeschreven eisen bestaat de mogelijkheid zich als KGW- kwaliteitsborger te laten erkennen en zodanig in het register te worden opgenomen. Een verzoek daartoe dient gericht te zijn aan het correspondentieadres: postbus 148, 7240 AB Lochem, via e-mail: info@garantiewaarborg.nl of via het formulier hieronder.

Vervolgens zal een informatiepakket worden toegezonden met de ‘high lights’ uit het Instrument KGW waarin de toelatingsprocedure, voorwaarden en verplichtingen voor een kwaliteitsborger zijn opgenomen. Een persoonlijk (kennismakings)gesprek maakt onderdeel uit van de toelatingsprocedure.