Over WKB

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aangenomen. De invoering van de Wkb is een aantal malen uitgesteld en recent heeft de ‘politiek’ zich uitgesproken voor een invoering per 1 januari 2023, vooreerst alleen voor gevolgklasse 1.

Met de invoering van de Wkb verschuift de focus in de bouw van het vooraf verkrijgen van een bouwvergunning naar het tijdens en achteraf kunnen aantonen dat wordt voldaan aan de bouwwetgeving en andere kwaliteitseisen.  Daarnaast veranderen de aansprakelijkheidsregels voor de bouwers en wordt een opleveringsdossier geïntroduceerd.

Het doel van de wet is:

Verbetering van de (borging van) bouwkwaliteit
Verbetering van de positie van de bouwconsument
Stimulering van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering

Om dit te bewerkstelligen is een stelsel ontwikkeld voor toetsing aan de bouwwetgeving -in relatie naar relevante technische aspecten- en toezicht tijdens de bouw om de kwaliteit van de woning ‘as- build’ te garanderen.

Met de Wkb wordt een publiek- privaat systeem geïntroduceerd waarbij private partijen  voor meer bouwkwaliteit zorg gaan dragen. Dat zijn kwaliteitsborgers die zich – naast de beoordeling op bouwwetgeving – richten op risico’s die verbonden zijn aan het realiseren van het bouwwerk en deze vertalen naar een borgingsplan als leidraad voor de uitvoering en toezicht. Andere actoren in het stelsel zijn, instrumenten voor kwaliteitsborging, instrumentaanbieders en de toelatingsorganisatie.

Kwaliteitsborging

Centraal staat het aantoonbaar maken van de kwaliteit van een bouwwerk. Dat kan dus met kwaliteitsborging, waarbij verwezen wordt naar de ISO 9001 certificering die wordt gebruikt ter beoordeling of een organisatie in staat is te voldoen aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsborging in de bouw komt dus overeen met het toetsen van een bouwplan/ bouwwerk aan de vooraf opgestelde (wettelijke) eisen en de controle van de acties tijdens de uitvoering leidende tot een gerechtvaardigd vertrouwen dat aan de vooraf gestelde eisen wordt voldaan.

Kwaliteitsborger

Aan kwaliteitsborgers worden eisen gesteld aan (algemene) bouwkundige kennis en specifieke kennis op het gebied van (constructieve) veiligheid, brandveiligheid, bouwfysica, (technische) installaties, en bouwcontrole. Een kwaliteitsborger wordt door de instrument- aanbieder erkend. Het ‘instrument’ zal in zijn organisatie worden geïmplementeerd op een wijze die ‘waarborgen’ biedt voor een juiste uitvoering van zijn werkzaamheden.

Na beëindiging van de werkzaamheden dient de kwaliteitsborger een verklaring af te geven dat: er naar zijn oordeel een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het gebruiksgerede bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische eisen van de bouwwetgeving

Instrumentaanbieders

De instrumentaanbieder is de organisatie die een instrument voor kwaliteitsborging heeft ontwikkeld om de bouwkwaliteit te kunnen toetsen en vervolgens aanbiedt aan zowel de Toelatingsorganisatie (voor toelating tot het stelsel) en aan de kwaliteitborger (om toe te laten passen tijdens de bouw). De instrumentaanbieder houdt eerstelijns toezicht op de juiste toepassing van het instrument door de kwaliteitborger.

Instrument KGW